Werkwijze

Vijfsterrenzorg is een dynamische, professionele organisatie die een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft en het zijn van een betekenisvolle zorgaanbieder beoogd. Vijfsterrenzorg wil duurzame zorg leveren.

 

Vanuit onze visie zijn wij ervan overtuigd dat voor de zorgvrager aansluiting gevonden moet worden met de maatschappij. De ontwikkeling en veiligheid van het individu staan hierbij centraal.

 

Na een observatieperiode zoeken wij middels ‘zorg op maat’ samen met de cliënt de aansluiting met de individuele mogelijkheden en het best maatschappelijk haalbare.

 

Vijfsterrenzorg levert een bijdrage aan de kwaliteit van het leven van mensen met psychiatrische, maatschappelijke/ of sociaal emotionele problematieken, wel of niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking.

 

Vijfsterrenzorg werkt vanuit een krachtgerichte basismethodiek. Vanuit de krachtgerichte basismethodiek, ondersteunen wij de kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een zo volwaardig mogelijk burger van de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. Vijfsterrenzorg begrijpt het functioneren van onze zorgvragers vanuit meerdere dimensies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding enzovoorts).

 

Wij gaan uit van de eigen kracht van de mens en de hulpbronnen in zijn of haar omgeving.
Dit houdt in dat samen met de cliënt en eventueel andere benodigde partijen, zoals plaatsende instanties en/of familie, samengewerkt wordt aan concrete, realistische en haalbare doelen vanuit specifieke kernwaarden.

De intakefase

Aanmeldingen kunnen gedaan worden door het wijkteam, zorgvrager, netwerkpartner, familielid. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail, maar ook fysiek. Er wordt een intakegesprek ingepland met zorgvrager om de hulpvraag in kaart te brengen. Tijdens de intake wordt meteen gekeken of er een klik is met de begeleider van Vijfsterrenzorg en de zorgvrager. Wanneer er samen besloten is om te starten zal er een zorgtoewijzing van de gemeente volgen. Vijfsterrenzorg biedt zorgverlening die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Voor alle cliënten die recht hebben op een Persoonsgebonden budget (PGB)                                                                                                           

U heeft een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ, uw gemeente en/of de wijkverpleegkundige). Dit is afhankelijk van uw zorgbehoefte of zorgvraag. Het is dan belangrijk dat u aangeeft, zorg te willen inkopen bij Vijfsterrenzorg. Mocht u hulp of informatie nodig hebben bij het vragen van een indicatie, neem dan contact op met Vijfsterrenzorg.

 

Vijfsterrenzorg helpt u graag.