Aanbod

Vijfsterrenzorg is de afgelopen jaren ingezet als zorgverlener bij mensen met verschillende etnische achtergronden. Ondanks de cultuurverschillen en manier van het omgaan met gevoelens en problematieken. Hierbij hebben wij de afstand tussen de instellingen/organisaties kunnen verkleinen en hen samen met de cliënten tot een succesvolle onderlinge samenwerking gebracht. Dit hebben wij gerealiseerd door het vertalen van de normen en waarden van de Nederlandse zorg naar het niveau van de cliënt en het bespreken van gevoelens die wij als normaal ervaren en voor anderen een onbekend terrein en vaak eng zijn. Het bang zijn voor het onbekende blijkt vaak een hoge drempel. Vijfsterrenzorg zet zich in om deze drempel weg te nemen.

 

Regelmatige evaluaties met zowel onze zorgvragers als onze netwerk zorgen ervoor dat onze zorg op het juiste niveau is en blijft. Wij staan open voor verbeterpunten. Daar waar wij niet de nodige kennis in huis hebben, zoeken wij met u naar de juiste partner zodat u als zorgvrager de juiste zorg krijgt.

 

De kracht van Vijfsterrenzorg ligt in het stimuleren, activeren, motiveren, verbinden en samenwerken, maar ook in de integrale aanpak, individuele (gespecialiseerde) begeleiding, gezinsbegeleiding, preventief werken en verzorging. Onze hulpverleners staan naast de cliënt, bewegen mee en anticiperen op de hulpvraag. De cliënt is autonoom en heeft zelf de regie. Er wordt respectvol omgegaan met de keuzes die worden gemaakt, uiteraard wel binnen het reëel haalbare.

 

Qua bejegening hanteren wij de Presentie-theorie. Het zich aandachtig en toegewijd op de ander focussen, waardoor gezien wordt wat er op dat moment bij de cliënt afspeelt en wat op het spel staat. Van verlangens tot angst en daarbij het begrip en het inzicht wat er in de desbetreffende situatie gedaan kan worden en welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook daadwerkelijk gedaan.

 

Het streven is om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in de (weg naar) zelfstandigheid, zelfredzaamheid en naar een volwaardige plek in de samenleving. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van het individu. Deze ondersteuning is daarbij nadrukkelijk gericht op verbinding, uitwisseling en samenwerking met andere partijen in de leef- en/of werkomgeving van de cliënt.

 

Vijfsterrenzorg biedt een breed pallet aan qua begeleiding, hulpverlening en verzorging:

Ambulante zorgBegeleiding op maatGespecialiseerde zorg – Individuele begeleidingPreventieve aanpak – Verzorging

Ambulante zorg

Vijfsterrenzorg biedt ambulante zorg op het gebied van zorg & welzijn en maatschappelijke hulpverlening. Onder ambulante zorg wordt verstaan dat de nodige zorg of behandeling niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, en dergelijke) verleend wordt, maar dat deze geboden wordt in de eigen woon-leefomgeving. Deze vorm van zorg wordt ook wel extramurale zorg (buiten de muren) genoemd. Dit doen wij wanneer u het nodig hebt, dus ook buiten kantooruren en in het weekeinde.

 

Mensen die van deze zorg gebruikmaken worden niet opgenomen, wonen (meestal) zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. Het doel van ambulante begeleiding is een bijdrage leveren aan de ondersteuning voor mensen met speciale behoeften. Deze liggen op het gebied van:

– Gedrag: sociaal-emotioneel en/of taak-werkhouding
– Ontwikkeling en leren
– Sociale activering
– Dagindeling

 

Wij zijn in staat intensieve zorg te bieden in de thuissituatie, waardoor jij thuis kunt blijven wonen. Vijfsterrenzorg is betrokken, betrouwbaar, behulpzaam en als het nodig is 24 uur per dag bereikbaar.

Begeleiding op maat

Alleen behoefte aan begeleiding? Niet iedereen heeft intensieve begeleiding nodig (bijvoorbeeld zoals bij Beschermd Thuis Wonen). Toch kun je behoefte hebben aan iemand die af en toe met je mee kijkt. Vijfsterrenzorg biedt passende begeleiding die aansluit op jouw hulpvraag.

Gespecialiseerde zorg

Dagelijkse taken kunnen verzwaard zijn door bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van problemen. Om verergering van de situatie te voorkomen, is professionele ondersteuning onmisbaar. Vijfsterrenzorg biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, gedrags- en/of psychiatrische problemen.

 

Ons streven is dat mensen veilig en goed functioneren en zolang mogelijk (beschermd) thuis blijven wonen.

Individuele begeleiding

Soms is het lastig om je leven goed op de rit te krijgen. Daarin ben je zeker niet de enige. Het is vaak ook ingewikkeld om altijd te moeten voldoen aan de eisen die de maatschappij aan je stelt. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat (tijdelijke) ondersteuning net de steun in de rug is die je nodig hebt.

 

Onder individuele begeleiding valt:

– Praktische en sociale hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te (blijven) functioneren.

Ook verzorgt Vijfsterrenzorg coaching bij re-integratietrajecten, zoals:

– Mentale coaching

Het doel van een coachingstraject is om een passende baan vinden en te integreren in het arbeidsproces.

Preventieve aanpak

Vaak wordt er pas hulp ingezet als er al een probleem ontstaan is. Vijfsterrenzorg heeft de overtuiging dat sommige problemen al op voorhand ondervangen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vroegsignalering van depressiviteit, verwaarlozing of eenzaamheid. Hierdoor kan mogelijk ergere problematiek voorkomen worden. Het uitgangspunt is altijd: wat al goed gaat, wordt versterkt. Uitdagingen worden ondersteund. Wat niet goed gaat, daarvoor worden handvatten aangereikt en ondersteuning op maat geboden.

Verzorging

Een verzorgende kan u bij uw ziekte, handicap of beperking hulp bieden bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging zoals hulp bij het: douchen, eten, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan en het indien nodig, verstrekken van de medicatie. Tevens is de verzorgende opgeleid, om diverse verpleegtechnische handelingen uit te voeren.